Fullständiga köpvillkor

1. BUDGIVNING.
1.1 Deltagande i budgivning sker med kundnummer och lösenord som erhålls efter ansökan. Bud som lämnas är bindande.

1.2 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta accepterade budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2. INROPSUPPDRAG
2.1 Deltagande i budgivning kan även ske genom inlämnande av inropsuppdrag som lämnas skriftligen till Rekomo Auctions.

2.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation förevisas. Rekomo Auctions förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

2.3 Rekomo Auctions behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

2.4 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2.5 Rekomo Auctions ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Rekomo Auctions försummar att utföra ett inropsuppdrag.

2.6 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

3. UTROPSPRIS

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Rekomo Auctions. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utropspriset.

4. AVGIFTER VID KÖP

4.1 Vid köp tillkommer enbart en slagavgift om 125 kronor ink moms. På specialauktioner kan slagavgift ersättas med köparprovision (se särskilda villkor under resp auktion)

4.2 I enlighet med Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer droit de suite/följerätt med maximalt 5 % av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar ej överstigande 5 % av prisbasbeloppet samt brukskonstföremål som framställts i flera identiska exemplar. Verk belagda med droit de suite är märkta med information om följerätt i samband med katalogiseringen.

5. RESULTAT

5.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

5.2 Köpare erhåller efter auktionen en bekräftelse på köpet, antingen via e-post eller via brev, alternativt finns bekräftelse och faktura att erhålla under Mina sidor.


6. BETALNING

6.1 Betalning kan även göras med bankkort eller Swish på hemsidan eller till vårt plusgiro 958856-7. Ange kundnummer vid inbetalning. Vi tar inte emot American Express eller kontanter. Betalning skall göras inom 7 dagar efter auktionstillfället.

6.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 6.1 äger Rekomo Auctions rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:
(i) Häva köpet.
(ii) Kräva betalning.
(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.
(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad
(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.
Rekomo Auctions har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Rekomo Auctions äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Rekomo Auctions har gentemot köparen.


7. AVHÄMTNING

7.1 Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Rekomo Auctions tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 7 dagar efter auktionstillfället.

7.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 7.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag.

7.3 Rekomo Auctions ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 7.1.

7.4 För föremål som ej avhämtats inom 7 dagar efter auktionstillfället äger Rekomo Auctions rätt att vidtaga följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras köparen.
(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.
Rekomo Auctions har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Rekomo Auctions äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Rekomo Auctions har gentemot köparen.

7.5 Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.


8. ANSVAR FÖR FEL

8.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Rekomo Auctions ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

8.2 Ur och urverk säljes som konstföremål och Rekomo Auctions svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

8.3 Uppgift som lämnats angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Rekomo Auctions ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.

8.4 Avbildning av föremål sker endast i identifieringssyfte. Rekomo Auctions ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

8.5 Föremål säljes i enlighet med lämnad beskrivning. Rekomo Auctions förbehåller sig rätten att ändra sådan beskrivning. Sådan ändring anges särskilt.

8.6 Rekomo Auctions äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Rekomo Auctions svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Rekomo Auctions vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

8.7 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 8.3 skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

8.8 Rekomo Auctions ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

8.9 Rekomo Auctions garanterar inte att tjänsterna på https://www.rekomoauctions.se är ständigt tillgängliga. Rekomo Auctions ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.


9. ÅNGERRÄTT

9.1 Köpare som är konsument har ångerrätt i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undantag från ångerrätten som anges i nämnda lag tillämpas fullt ut vid köp.

9.2 Köp skall ångras inom ångerfristen som är en tidsperiod som löper under 14 dagar från och med den dag köparen får det köpta föremålet i sin besittning. Meddelande om ångrat köp skall lämnas till Rekomo Auctions skriftligen via epost eller brev inom ångerfristen. Detta gör du enklast genom att sända epost till info@rekomoauctions.se


10. LEVERANSFÖRSENING

10.1 Om leveransförsening beroende på förhållande som Rekomo Auctions svarar för pågår mer än 20 arbetsdagar och är av väsentlig betydelse för köparen samt Rekomo Auctions bort inse detta, äger köparen genom skriftligt meddelande till Rekomo Auctions häva köpet och erhålla det belopp denna erlagt till Rekomo Auctions vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

10.2 Rekomo Auctions ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.


11. FORCE MAJEURE

11.1 Rekomo Auctions är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Rekomo Auctions fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.


12. TVIST

12.1 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

Dessa villkor gäller från 2024-01-01

Kontakt

Rekomo Auctions

Box 24148

400 22 Göteborg

auctions@rekomo.se

Följ oss

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.